• Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Nội dung Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 Chiến lược maketing cạnh tranh là: Phân tích đối thủ cạnh tranh, xác định vị thế cạnh tranh, phân tích các chiến lược cạnh tranh,...

   34 p ckq 30/11/2017 98 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 Hoạch định chiến lược marketing là: Khái niệm về chiến lược, hoạch định chiến lược, quản trị quá trình Marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   63 p ckq 30/11/2017 102 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 Quản trị chiến lược phân phối là: Làm rõ bản chất và phân loại kênh phân phối, phân tích tổ chức và hoạt động kênh phân phối, phân tích các quyết định thiết kế kênh phân phối, phân tích các quyết định quản trị kênh phân phối,...

   62 p ckq 30/11/2017 128 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu chính của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 Quản trị chiến lược sản phẩm là: Làm rõ đặc tính của sản phẩm và phân loại sản phẩm, phân tích các quyết định sản phẩm và quyết định chiến lược nhãn hiệu, mô tả và phân tích các chiến lược quản trị chu kì sống của sản phẩm.

   71 p ckq 30/11/2017 135 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 9 Quản trị chiến lược chiêu thị là: Làm rõ vai trò của truyền thông Marketing, nghiên cứu mô hình truyền thông hiệu quả, phân tích các bước để phát triển truyền thông hữu hiệu.

   93 p ckq 30/11/2017 103 1

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm tra chương trình marketing là: Cung cấp thông tin về việc tổ chức và thực hiện các chương trình Marketing, giới thiệu và phân tích việc kiểm tra chương trình Marketing,...

   86 p ckq 30/11/2017 118 1

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 4

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 4

  Chương 4 Quản lý các thành phần môi trường đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Quản lý môi trường không khí trong đô thị và KCN; Quản lý tiếng ồn trong đô thị và KCN; Quản lý môi trường nước trong đô thị và KCN, Quản lý chất thải rắn trong đô thị và KCN, Quản lý chất thải nguy hại...

   98 p ckq 28/07/2017 187 1

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 5

  Chương 5 Quan trắc, phân tích và báo cáo hiện trạng môi trường thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Quan trắc và phân tích môi trường; Báo cáo hiện trạng môi trường.

   67 p ckq 28/07/2017 127 1

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 3

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 3

  Chương 3 Các phương pháp quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, sẽ trình bày các kiến thức về phương cách sử dụng công cụ pháp lý quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, phương cách sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp, phương cách quản lý tổng hợp.

   67 p ckq 28/07/2017 141 1

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 2

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 2

  Chương 2 Các văn bản pháp luật về quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày các nội dung chính sau: Các văn bản luật pháp quản lý môi trường; Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường; Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng môi trường.

   89 p ckq 28/07/2017 129 1

 • Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 1

  Bài giảng Quản lý môi trường: Chương 1

  Chương 1 Quản lý môi trường trong phát triển đô thị và khu công nghiệp thuộc bài giảng Quản lý môi trường, trình bày nội dung chính sau: Đô thị hóa, khu công nghiệp hóa và môi trường; Các tiêu chí đánh giá môi trường đô thị và khu công nghiệp; Hiện trạng môi trường đô thị và khu công nghiệp của Việt Nam.

   25 p ckq 28/07/2017 142 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 4 - TS. Hoàng Văn Long

  Bài giảng Kinh tế môi trường Chương 4: Công cụ quản lý nhà nước về môi trường gồm: Các công cụ quản lý môi trường, áp dụng Công cụ Kinh tế môi trường vào thực tiễn ở Việt Nam, phân tích chính sách môi trường, quản lý nhà nước về môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

   55 p ckq 27/06/2017 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số