• Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý chất lượng, chất lượng phần mềm, các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p ckq 26/04/2018 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 2: Xác định yêu cầu" đã giới thiệu khái niệm về Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống, miêu tả yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, giải thích cách những yêu cầu phần mềm được tổ chức trong một tài liệu yêu cầu.

   85 p ckq 26/04/2018 2 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" đã phân tích và thiết kế kiến trúc, phân tích và thiết kế hướng đối tượng, phân tích và thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p ckq 26/04/2018 0 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 0 cung cấp các kiến thức cơ bản về môn học, giúp người học nắm vững cách thức lập trình trên một ngôn ngữ lập trình bậc cao. Sau đây là phần giới thiệu môn học. Mời các bạn theo dõi.

   9 p ckq 26/04/2018 3 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 1 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 1: Giới thiệu hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle" cung cấp cho người học các kiến thức: Ôn lại kiến thức về hệ quản trị CSDL, giới thiệu về Oracle, các sản phẩm của Oracle, cài đặt Oracle 11g, sử dụng dịch vụ DBCA. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p ckq 26/04/2018 2 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 2 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 2: Cơ bản về SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về SQL, truy vấn dữ liệu - Select, định nghĩa dữ liệu: DDL (Create, Alter, Drop), thao tác dữ liệu: DML (Insert, Update, Delete), tối ưu hóa câu lệnh SQL. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p ckq 26/04/2018 3 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 3 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 3: Kiến trúc Oracle 11g" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc cơ sở dữ liệu Oracle, PGA - Program global area, Oracle instance, database buffer cache,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p ckq 26/04/2018 4 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 4 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 4: Các đối tượng trong cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tablespace, schema, table, constraint, index, view, synonym, Data dictionary. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p ckq 26/04/2018 2 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 5 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 5: Quản lý người dùng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý account, privilege, role, profile, bảo mật mật khẩu, hạn mức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ckq 26/04/2018 3 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 6 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 6: Sao lưu và phục hồi" cung cấp cho người học các kiến thức: Sao lưu – backup, các phương án backup, tự động backup, quản lý backup, các bước khởi động database, nguyên nhân gây lỗi database, cách khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ckq 26/04/2018 2 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

  Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 7: Ngôn ngữ PL/SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ PL/SQL, cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, khai báo, phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển - điều kiện rẽ nhánh, lặp, con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   140 p ckq 26/04/2018 2 0

 • Bài giảng môn Quản trị rủi ro tài chính: Bài 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Bài giảng môn Quản trị rủi ro tài chính: Bài 2 - ĐH Kinh tế TP. HCM

  Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành và phát triển của thị trường kỳ hạn và giao sau, thị trường kỳ hạn, thị trường giao sau, cơ chế giao dịch giao sau, các nguyên lý và mô hình định giá kỳ hạn và giao sau,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ckq 26/04/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số