• Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 8 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 8 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nội dung bài 2: Thị trường canh tranh hoàn toàn thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp,... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   19 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 2 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 2: Cầu cung và giá thị trường trình bày nội dung về thế nào là cầu của một loại hàng hóa, đường cung đường cầu có dạng như thế nào, giá cân bằng, quy luật cầu - cung. Mời các bạn tham khảo.

   21 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 3 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Dưới đây là bài giảng Kinh tế vi mô bài 3: Co giãn của cầu và cung trình bày nội dung về tính co giãn theo giá từ hàm cầu, độ co giãn theo giá của cầu và tổng doanh thu hay tổng chỉ tiêu, độ co giãn theo thu nhập, độ co giãn chéo. Tham khảo tài liệu này để hiểu rõ hơn chi tiết môn học.

   14 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 4 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài 4: Can thiệp chính phủ thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày nội dung về các chính sách can thiệp vào thị trường của chính phủ, giá tối đa, giá tối thiểu, thuế theo sản lượng, thuế mà người tiêu dùng phải trả,... Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

   13 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 6, 7 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 6, 7 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Thị Kinh tế vi mô bài 6,7: Lý thuyết sản xuất và chi phí trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chi phí kinh tế và chi phí kế toán, chi phí ngắn hạn và dài hạn, chi phí biên ngắn hạn, quan hệ giữa chi phí biên với chi phí trung bình và biến phí trung bình.

   27 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 10 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 10 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài 10: Cạnh tranh độc quyền và thiếu số độc quyền thuộc bài giảng Kinh tế vi mô trình bày nội dung về sự cân bằng dài hạn ngắn hạn của doanh nghiệp, phân loại thị trường thiểu số độc quyền, giá và sản lượng của hãng liên minh,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   15 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô bài 9: Thị trường độc quyền hoàn toàn trình bày khái quát về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, cân bằng dài hạn, can thiệp vào thị trường của chính phủ.

   22 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 5 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 5 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

  Bài giảng Kinh tế vi mô bài 5: Lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng trình bày nội dung về đường ngân sách, đường ngân sách dịch chuyển, phương trình đường ngân sách. Mời các bạn sinh viên và giáo viên tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   13 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Sau khi học xong chương 3 Hoạch định nguồn nhân lực thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp sinh viên hiểu được khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, lợi ích của họach định nguồn nhân lực, nắm được quy trình họat động hoạch định nguồn nhân lực, các giải pháp dự đoán cung và cầu nguồn nhân lực.

   18 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Kết cấu chương 5 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo.

   20 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp học viên hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, biết được các họat động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị.

   15 p ckq 31/10/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TS. Huỳnh Minh Triết

  Mục tiêu chương 4 Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực thuộc bài giảng Quản trị nguồn nhân lực giúp sinh viên hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn ? đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí nhân sự.

   28 p ckq 31/10/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số