• Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

  Giáo trình: Giáo dục quốc phòng

  Giáo trình nhằm: Giúp cho SV biết được những kiến thức cơ bản về quốc phòng (quân sự). Quán triệt mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc VN XHCN, một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chiến tranh...

   226 p ckq 31/07/2014 86 1

 • Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Tập 1B

  Giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh Tập 1B

  Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã...

   133 p ckq 31/07/2014 78 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số